sweeng

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Enligt lag har dessutom arbetstagarorganisationer rätt att utse två arbetstagarledamöter med två suppleanter.

2015

Årsstämman 2015 beslutade om omval av Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, och Cristina Stenbeck samt nyval av Anders Borg till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande samt valde Anders Borg till styrelsens vice ordförande.