sweeng

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Enligt lag har dessutom arbetstagarorganisationer rätt att utse två arbetstagarledamöter med två suppleanter.

2016

Årsstämman 2016 beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt om val av Lothar Lanz och Mario Queiroz till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande.